آرشیو برچسب

ساخت نخستین هواپیما در افغانستان توسط یک شهروند جاغوری

بیا که جاغوری گشته چراغان       رقابت میکند با چیـــــــن وجاپان برابر کی کنم سنگی زکــویش        به پاریس یا به لندن یا به تهران ساخت اولین هواپیما در کشور آن هم در شرائط دشوار کنونی خبری است که هم بسیار خوشحال کننده …

بیشتر بدانید