آرشیو برچسب

نقش خانواده و مکتب در تربیت دانش آموزان

باﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ شاگردان، ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد واوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ در آن ﮔﺬراده ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده رﻣﺰ ﺳﻌﺎدت و …

بیشتر بدانید