آرشیو برچسب

دیدگاه‌های گوناگون در مورد تنبیه و پیامدهای آن

در قرون وسطی با این تصور که به هنگام تولد کودک، شیطان در جسمش جلوه نموده و علت شرارت و شیطنت کودک بدان سبب است، تنبیه کردن کودک برای خارج کردن شیطان از جسمش رایج بود که این امر تا …

بیشتر بدانید