آیین نامه ها و مقررات

قوانین و مقررات سال تعلیمی۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم حضور در مکتب درتایم صبح رأس ساعت ۶و ۳۰ صبح– شروع مراسم صبحگاه ۶/۴۵ صبح–خاتمه صنف ها ۱۱/۵الی۱۲می باشد و تایم بعد از ظهرراس ساعت ۱۲ و۳۰شروع مراسم عصرگاهی ۴۵/۱۲- خاتمه صنف ها۵/۵ الی ۶ می باشد. در صورت بروز …

بیشتر بدانید