برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

تقسیم اوقات شیفت بعد از ظهر مکتب خصوصی رضوان از بابت سال تعلیمی۱۳۹۳ شماره نام تعدادساعات ایام هفته زنگها صنف سوم معلم صنف پنجم معلم صنف ششم معلم صنف هفتم معلم ۱ علیزاده ۱۹ شنبه ۱ ریاضی هاشمی ریاضی سیدمحمدحسینی …

بیشتر بدانید

برنامه هفتگی

تقسیم اوقات تایم قبل از ظهر مکتب خصوصی رضوان ایام هفته زنگها صنف های اول(حسینی و رضایی) صنف های دوم(علوی و یزدان پناه) صنف سوم( خانم  موسوی) صنف چهارم معلم صنف پنجم معلم شنبه ۱ ریاضی دری ریاضی انگلیسی بهاره …

بیشتر بدانید

برنامه هفتگی

استادان دانش آموزان

بیشتر بدانید