نقش خانواده و مکتب در تربیت دانش آموزان

باﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

در ﺗﺮﺑﯿﺖ شاگردان، ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد واوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ در آن ﮔﺬراده ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده رﻣﺰ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت و راه ﺟﻠﺐ اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ . ﻋﺎﻃﻔﻪ ، ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اراده ﻣﺘﺰﻟﺰل و روح آﺷﻔﺘﻪ آﻧﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزد .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش درﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن درﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ،اﯾﻤﺎن و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ . آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ : ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آدﻣﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮورش ﺗﻦ و روان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ ، و در ﺻﻮرﺗﯽ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻄﻦ ﺧﺎﻧﻮاده رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ، ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر و …اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع دارد و ﻣﺘﺎﺛﺮ از آن ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ،ﮐﺎرﮐﺮد مکتبﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ، روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ….ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .رواﺑﻂ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ، ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ، اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮان ﻓﺮزﻧﺪان و ….از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن دارد . ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ رود: ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳﯽ ، رﻓﺘﺎر ﻫﺎ ، ﻋﺎدت ﻫﺎ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﯾﻨﺪه و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﻃﺮز ﻋﻤﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دارد .ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ، ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده وﺑﯿﺴﻮاد ، ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ دوم ﺧﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آورده اﺳﺖ: وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻗﻮام ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ ، ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ . واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎر ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺮدوش مکتبﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺟﺪا از مکتبﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از زﺑﺎن ﺑﺮﺧﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ازﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ” در مکتبﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ” ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺞ روزش را در مکتبﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺎﻗﯽ روز را در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ واﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ مکتبﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه واﻗﻌﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺗﺪرﯾﺴﺶ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮ ارداده و در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﺬف ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﺪ . اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ۵ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ” ﻫﺪﻓﻬﺎی ﮐﻼن ” در ﺑﻨﺪ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪه ای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ مکتبﺑﺪاﻧﻨﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪو دوﺳﺖ دارﻧﺪ در اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﺎری ﻧﯿﮑﻮ و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ مکتبو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اوﻟﯿﺎی ﮔﺮاﻣﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﻧﻈﺎم در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ مکتبﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮده و ﻣﺮﺑﯿﺎن را در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺮز وﺑﻮم ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ۲۱اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ . ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ : ٭ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﺧﻼق ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ٭ ﺑﻬﺮه وری در ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ٭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ از مکتبﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . ٭ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﮐﺎر و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ٭ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺗﺤﻮل در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد . ٭اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ٭ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ٭ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ٭ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻬﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ٭ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ٭ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ٭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎرزدﮔﯽ اﺳﺖ، از ﻣﯿﺎن ﻣﯽ رود. ٭ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد. ٭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﮑﻮت در ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ٭ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﺠﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ – ﻫﻤﻪ ۱ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ).اﺑﻌﺎد ﻓﮑﺮی، ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و( …. ــ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎری۲ ــ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺮﯾﺰی۳ ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﻗﻪ۴ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی اﻓﺮاد وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی مکتبﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. .ــ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎﺳﺖ۵ ــ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد و ارزش۶ ﻫﺎﺳﺖ. .ــ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ اﺳﺖ۷ .ــ دارای اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک، دﻗﯿﻖ و ﺑﺪون اﺑﻬﺎم اﺳﺖ۸ ــ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ۹ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. .ــ آزادی ﻋﻤﻞ و دﻓﺎع از ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ۱۰ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ مکتبﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد و اﻓﺮاد درﺳﺘﯽ و ﺳﻮدﺑﺨﺸﯽ آن را ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﺑﺮای رواج ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. . – ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ، زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ۱ – اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در زﻣﺎن اﺿﻄﺮار و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ۲ ﻫﺎی ﻓﻮری ﻫﺮﮔﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ. – ﻫﺰﯾﻨﻪ ۳ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی آن اﻓﺰون ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. – ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ۴ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. – ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و داد و ﺳﺘﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ۵ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. – ﺷﺮﮐﺖ ۶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. – ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣﺪت در ﺳﺮاﺳﺮ مکتبوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ۷ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺪرﺳﻪ، ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻮاﻧﻌﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ و مکتب: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﯿﺎء ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮ در ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗـﺮ ﺷﺪن ﺧـﺎﻧﻪ و مکتباراﺋـﻪ ﻣﯽ ﮔـﺮدد :اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪی ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎﻧﻪ و مکتباﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ : ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری اوﻟﯿﺎء ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ مکتب ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص اوﻟﯿﺎء ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ مکتبﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه- اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺟﻮ ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻮ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، اوﻟﯿﺎء اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد وﺟﻮدﺷﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ. – ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺎن :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اوﻟﯿﺎء از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺪودﺗﺮ ۲ و ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻠﺴﺎت ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪﯾﺮ مکتبﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس ﺧﻮد را ﺑﻪ مکتبدﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎء در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در مکتبﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ مکتبداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ. – آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان وﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده : از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ۳ ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن در ﮔﺮو ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎن و اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ادارهی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﯿﺎء و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪی ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﻪ آﻧﺎن، آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﯿﺎء داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. – اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ۴ اﻧﺠﻤﻦ- ﻫﺎی ﻣﺪارس و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد آن، ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺤﻮهی ادارهی ﺟﻠﺴﺎت، ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آن و آزﻣﺎﯾﺶ راهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ادارهی ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اوﻟﯿﺎء و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. – ﻓﻀﺎی مکتب: ﻻزﻣﻪی از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ و مکتبﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ۵ اوﻟﯿﺎء ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ مکتبرﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻤﺎری مکتبو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪی اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ مکتباﺳﺖ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﺎء در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ مکتبدر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺟﻌﻪی آﻧﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ مکتبﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش مکتبﺑﭙﺮدازﻧﺪ. – ﻣﺴﺆول راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده : از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوﻟﯿﺎءﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ۶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺪارس ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .ﻃﺮح ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎ واﺳﻄﻪی ﺧﺎﻧﻪ و مکتباﺳﺖ . ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺆول راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﭘﺴﺖ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص اوﻟﯿﺎء را ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻧﺘﻈﺎرات مکتبو ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ و رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .از وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﻤﺎس و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرج از مکتب)ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺬﻫﺒﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و (. . .داﻧﺶ آﻣﻮزان را در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ آﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﻣﻦ ا …اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﮑﻼن

درباره مدیریت سایت

او متولد1345شمسی است و در دیار سنائی غزنوی دیده به جهان گشوده است. در سال 1391مدرک کارشناسی ارشد( ماستری اش) را در رشته الیهیات در مشهد مقدس به اتمام رسانده و پایان نامه اش را در همین سال تحت عنوان"سعادت و رستگاری از منظر قرآنکریم" دفاع نموده و جزء پایان نامه های برتر سال معرفی شده است. و همزمان با آن در شهر مزار شریف مستقر شده و رحل اقامت افکنده است. او مدت چهار سال و اندی مدیریت لیسه عالی مهر2 در مزار شریف را بر عهده داشته و همزمان با آن در سال 1391 مکتب خصوصی رضوان را نیز تاسیس و راه اندازی نموده و جواز فعالیت آن را از وزارت معارف دریافت کرده و از آن روز تا کنون خود مدیریت این مکتب را بعهده داشته و در خدمت دین، مردم و جامعه اش قرار گرفته است. در کنار این مسئولیت مسئولیت های دیگر نیز بر عهده داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: 1. ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت بلخ از سال 1396 تا کنون. 2. تدریس در دانشگاه های رهنورد و ابن سینا 3. برگزاری دوره های اخلاقی و عقیدتی برای دانشجویان شهر مزار شریف 4. انجام رسالت های تبلیغی در قالب سخنرانی و .. 5. اتجام کارهای فکری و فرهنگی و... به امید آنکه به خوبی بتواند به وظایف و تکالیف شرعی و دینی اش بیش از پیش عمل نموده و افتخار خدمتگزاری را داشته باشد. یا حق

مجدد چک کنید

لیسه رضوان در آینه زمان

بیش از ده سال است که از تاسیس این مرکز آموزشی می گذرد مرکزی که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *