اساسنامه

به نام خدا

 اساسنامه لیسه خصوصی رضوان

 سپاس بیکران، خداوند سبحان را که فرصت ارایه خدمت در عرصه‌ی تعلیم و تربیت فرزندان برومند وطن‌ عزیزمان افغانستان را به ما اعطا فرمود تا با همکاری تعدادی از شیفتگان خدمت به مردم بتوانیم در توسعه آموزش و پرورش برای فرزندان عزیز جامعه‌ی اسلامی مان سهم کوچکی داشته باشیم.

با توجه به شرایط فعلی افغانستان و مواجه بودن جامعه ما با معضلات فراوان که یک بخش آن را تعلیم وتربیه شامل

 میگردد و با توجه به این نکات :

 • پایین بودن کیفیت آموزش در افغانستان.
 • متوازن نبودن پرورش و تربیت در کنار آموزش.
 • قدرت پاسخگویی نداشتن کامل مکاتب دولتی به نیازمندیهای جامعه امروز کشور.
 • نهادینه سازی تعلیم وتربیه بشکل معیاری آن در جامعه جهت جلو گیری از نفوذ فرهنگ های بیگانه وغیر

             اسلامی.

 • تثبیت بستر مناسب آموزشی با توجه به هویت دینی ملی جامعه افغانستان.

به منظور سهیم شدن در امر آموزش اقدام به تاْ سیس لیسه خصوصی رضوان نمودیم.

                شناسنامه لیسه

نام لیسه مؤسس مدیر موقعیت سال تاْسیس
لیسه خصوصی رضوان سید ابراهیم سادات مرتضوی سید ابراهیم سادات مرتضوی ولایت بلخ، شهر مزارشریف ۱۳۹۱

 فصل اول

احکام عمومی

ماده اول: این اساسنامه بر پایه حکم ماده ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و احکام قانون معارف و

             مقرر ه  موسسات تعلیمی خصوصی به منظور رهبری ، انتظام و انسجام امور تعلیمی اداری و خدماتی لیسه

             عالی خصوصی  رضوان تنظیم و تدوین شده است.

ماده دوم: لیسه خصوصی رضوان به مثابه یک نهاد حکمی خصوصی و انتفاعی به منظور پرورش اطفال ، نوجوانان و

             جوانان واجد شرایط فعالیت می کند.

ماده سوم: موسس لیسه  عالی خصوصی رضوان محترم سید ابراهیم سادات مرتضوی فرزند سید خادم  دارای تذکره ص ۲۰ شماره ۹۶ج ۵ق میباشد.

ماده چهارم: لیسه خصوصی رضوان دارای نشان ویژه است که در موسسه رضوان بکار برده میشود.

ماده پنجم: تدریس:

۱- تدریس در لیسه رضوان به زبانهای رسمی کشور صورت می گیرد.

۲ – تدریس به زبانهای خارجی بر اساس فیصله شورای مرکزی لیسه مطابق مقرر ه وزارت معارف صورت گرفته

      میتواند.

ماده  ششم: آزادی تعلیمی در لیسه خصوصی رضوان مطابق احکام قانونی نافذ ه کشور رعایت می گردد.

ماده هفتم: فعالیتهای سیاسی و مخل نظم عامه و تعلیمی در لیسه رضوان مجاز نیست.

ماده هشتم: اهداف لیسه رضوان:

 • تربیت و آموزش اولاد وطن بر طبق نیاز جامعه افغانستان و آشنا نمودن آنان با فرهنگ اسلامی.
 • بستر سازی و آماده نمودن فرزندان جامعه اسلامی برای پیمودن مدارج علمی بالاتر.
 • تقویت استعداد های نهفته فرزندان وطن و آشنایی آنان با تکنولوژی معاصر.
 • الگو سازی برای جوانان بر مبنای تعالیم دینی و آموزه ها.
 • بهبود کیفیت تعلیمات به طور دوامدار.
 • مساعد نمودن زمینه برای تبادل تجربه و اطلاعات علمی لیسه رضوان و لیسه های داخلی و خارجی در ساحهء مورد علاقه.
 • پرورش و انکشاف استعدادهای فکری و علمی دانش‌آموزان در فراگیری دانش به طور نظری و

            عملی و   ارتقای مهارتهای کاری و اندوخته های علمی آنان‌ به منظور رسیدن به خود کفایی جهت استفاده از  منابع  کشور و خدمت ‌گذاری بهتر و موثرتر برای جامعه.

 • ابتکار و نوآوری در روند آموزشی و پژوهشی بر پایه مطالعات و اجرای تحقیقات علمی.
 • آگاه سازی مردم از دستاوردهای علمی و پژوهشی.
 • برگزاری برنامه‌های آموزشی عالی بر پایه اصول و معیارهای تعلیمی، امکانات و ظرفیتهای

            کاری لیسه و ضرورت جامعه و احکام قانون وزارت معارف.

 ماده نهم: وظایف لیسه رضوان:

 • فراهم نمودن زمینه و شرایط مساعد برای پیشبرد امور تدریسی و تحقیقی در لیسه.
 • تلاش برای جلب همکاری های تعلیمی و تخنیکی دو جانبه یا چند جانبه با لیسه ها و موسسات

            تعلیمی داخلی و خارجی با در جریان قرار دادن ریاست مکاتب خصوصی.

 • جلب و جذب مساعدتهای مالی و تخنیکی موسسات ملی و بین المللی و کشورهای خارجی

           برای  پیشبرد امور آموزشی لیسه و تامین انکشاف و پیشرفت تعلیمی آن در آینده در تفاهم با

             وزارت معارف.

 • ایجاد و تحکیم مناسبات و روابط تعلیمی با موسسات تعلیمی همتا.
 • نگارش کتب درسی،‌کمک درسی، تهیه و راهنمای کارهای تعلیمی، لابراتواری، ساحوی و عملی

             بعد از موافقه وزارت معارف.

 • تجهیز کتابخانه و صنف های درسی و میدان ورزشی لیسه.
 • طرح و تصویب برنامه‌های درسی و نصاب تعلیمی و ارایه آن به وزارت معارف غرض ارزیابی و

            منظوری.

 • ایجاد برنامه‌های انکشافی لیسه و تطبیق آن به منظور فراهم آوری آموزش بهتر.
 • عقد قراردادهای تعلیمی و فرهنگی با لیسه های همتا به منظور تبادله تجارب و همکاریهای تعلیمی

          به هدایت  ریاست معارف.

 • ارایه گزارش سالانه از فعالیتهای لیسه به وزارت معارف به منظور بررسی، ارزیابی و تایید آن.
 • سال تعلیمی لیسه خصوصی رضوان مطابق سال تعلیمی عمومی دولت میباشد.
 • پرداخت مالیات از عواید در ختم هر سال مالی به وزارت مربوطه.

فصل دوم

ساختار تشکیلاتی

ماده دهم: ساختار تشکیلاتی لیسه خصوصی رضوان ترکیب آتی را دارا میباشد.

 • مؤسس
 • شورای مرکزی
 • مدیر لیسه
 • شورای پیداگوژی
 • معاونین اداری و تدریسی
 • سر معلم
 • معلمین
 • کارکنان اداری و خدماتی
 • دیپارتمنت‌ها
 • کمیته‌های شش گانه تربیتی

ماده یازدهم: وظایف شورای مرکزی

 • مطالعه و ارزیابی پلان‌های انکشافی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت لیسه و اتخاذ تصامیم در زمینه.
 • طرح تعدیل و تکمیل اساسنامه مطابق مقرره.
 • تصمیم پیرامون تاسیس و ایجاد، ادغام یا انحلال لیسه و ارایه آن به وزارت معارف.
 • ارزیابی فعالیتهای لیسه.
 • تصمیم پیرامون تقرر، استخدام، و انفکاک کارکنان دایمی و غیر دایمی.
 • تصمیمگیری در مسایل مربوط به تعیین اندازه فیس و غیره مطابق احکام مندرج مقرر ه مکاتب خصوصی.
 • تغییر اندازه معاشات و سایر امتیازات پولی اعضای مسلکی و سایر منسوبین لیسه.

 ماده دوازدهم: وظایف شورای پیدا گوژی

 • شورای پیداگوژی بعد از شورای مرکزی مرجع رهبری کننده و تصمیم گیرنده در امور درسی ،تعلیمی ،

            تربیتی ،  انضباطی مربوط به لیسه میباشد.

 • طرح لایحه و نصاب تعلیمی دوره هایی مختلف تعلیمی مربوط به لیسه و ارایه آن به وزارت معارف.
 • ارزیابی فعالیتهای دیپارتمنت‌ها.
 • تصمیم گیری در مسایل مربوط به شاگردان به شمول برگزاری امتحانات صنفی ،نحوه برگزاری امتحانات چهارو نیم ماهه و سالانه ، پلان جذب شاگردان جدیدالشمول مطابق احکام مندرج مقرر ه مکاتب خصوصی.
 • تصویب پلان تعلیمی لیسه مطابق نصاب تعلیمی وزارت معارف ومقرره مکاتب خصوصی.
 • پیشنهاد اعطای تحسین نامه‌ها و تقدیر نامه‌های لیسه.
 • تصویب پیشنهاد تقرر معاونین و سر معلم.
 • ایجاد کمیته‌های اختصاصی و سپردن برخی از صلاحیت ها به آن.
 • انکشاف و تحقیق یک مکانیزم دقیق و شفاف موثر مالی و حسابی در لیسه و نظارت از تحقق آن.
 • انتخاب منشی پیداگوژی در نخستین اجلاس.
 • ارایه ابتکارات و نوآوری ها برای انکشاف دیپارتمنت ها.
 • نظارت از اخذ امتحانات و ارزیابی پارچه‌های امتحانات شاگردان طبق نصاب و طرزالعمل وزارت معارف.
 • فیصله های جلسات شورای پیداگوژی پس از منظوری مدیر لیسه نافذ است.

 ماده سیزدهم: ترکیب شورای پیدا گوژی

الف: مدیر لیسه

ب: معاونین اداری و تدریسی

ج: آمر دیپارتمنت‌ها

د: سر معلم و معلمین

ه: مدیریت شورای پیداگوژی  نیز به عهده مدیر لیسه عالی خصوصی رضوان میباشد.

ماده چهارد هم: نحوه کار شورای پیدا گوژی

 • تصامیم در شورای پیداگوژی به اکثریت آرا گرفته میشود.
 • جلسات شورای پیداگوژی طبق تقویم آن طوری عادی و فوق العاده حسب ضرورت به حضور داشت                    حداقل دو سوم اعضا برگزار میشود.
 • جلسات شورای پیداگوژی طبق تقویم آن طوری عادی و فوق العاده حسب ضرورت به حضور داشت

                             حداقل دو سوم اعضا برگزار میشود.

ماده پانزدهم:وظایف کادرهای تدریسی دیپارتمنت‌ها قرار ذیل است:

 • تدریس مضامین مربوط (مطابق رشته) به طور نظری و عملی.
 • تهیه مواد درسی برای مضمون یا مضامین مربوطه.
 • حل مشکلات درسی متعلمین از طریق حل تمرینها و دایر نمودن درسهای مشورتی و اضافی قرار ماده ( )
 • همکاری اعضای کادر تدریسی با متعلمین منحیث استاد رهنما.
 • اشتراک در کنفرانسها، سمینارها و سایر محافل علمی و تعلیمی.
 • اشتراک فعال در کمیته ها و شوراهای زمانی که توظیف میشوند.
 • ارایه طرحها و ابتکارات به منظور بهبود امور دیپارتمنت‌ها.

                 ماده شانزدهم:کادر تدریسی در برابر حق الزحمه میتواند وظایف آتی را نیز انجام دهد.

 • تالیف یا ترجمه کتابهای درسی و ممد درسی مورد نیاز دیپارتمنت‌ها و تطبیق آن بعد از

            منظوری وزارت  معارف.

 • برگزاری کورس های مختلف برای ارتقای سویه علاقمندان نگارش یا ترجمه مضامین علمی و

            سپردن آنها  برای نشر.

ماده هفدهم:  وظایف دیپارتمنت‌ها عبارت‌اند از:

 • ارزیابی فعالیتهای درسی استادان دیپارتمنت و صدور فیصله یا رهنمود در مورد بهبود و ارتقای

            کیفیت درسها.

 • ارزیابی کمبودهای درسی دیپارتمنت و طرح راه حل در زمینه ارایه به مدیر لیسه.
 • بررسی از نصاب تعلیمی، نوت‌ها، کتابهای درسی، کمک درسی و رهنما ها.
 • عیار نمودن فعالیتهای تعلیمی دیپارتمنت با انکشاف علمی و تکنولوژی و ارتقاء کیفیت کاری

             دیپارتمنت.

 • پیشنهاد در مورد استخدام استادان واجد شرایط وبا اهلیت تدریس که به قسم قراردادی یا موقت

            علاقمندی تدریس برای  برخی از مضامین دیپارتمنت‌ها.

 • آمادگی اعضای مسلکی دیپارتمنت برای تالیف و ترجمه کتابهای درسی یا کمک درسی مورد

            نیاز  دیپارتمنت.

 • فیصله در مورد برقراری و روابط مناسبات تعلیمی و اکادمیک با سایر نهادهای تعلیمی و

            اکادمیک.

ماده هجدهم:

مدیر لیسه خصوصی رضوان منحیث آمر عمومی و ذیصلاح در راس قرار دارد.

ماده نزدهم:مدیر لیسه توسط مؤسس تعیین میشود.

ماده بیستم: مدیر لیسه باید حائز احراز  شرایط پیش بینی شده در مقرر ه مکاتب خصوصی باشد.

ماده بیستم : وظایف مدیر قرار آتی است:

 • مطالعه و بررسی از تطبیق اساسنامه مطابق مقرره‌ها و لایحه‌ها و طرزالعمل‌های وزارت معارف.
 • مطالعه و کنترل از تحقق فیصله های شورای پیداگوژی.
 • مطالعه و تطبیق بودجه سالانه و سایر شعبات آن مربوط در بخشهای عادی انکشافی.
 • مطالعه از مصارف و درآمدهای لیسه مطابق اصول مالی و حسابی پذیرفته شده و تهیه گزارش

          سالانه در رابطه و تقدیم آن به وزارت معارف.

 • مطالعه پیرامون تقرر، انفکاک کارکنان  تدریسی ،اداری و خدماتی موسسه.
 • بررسی از معاشات و سایر امتیازات منسوبین لیسه.
 • تصمیم پیرامون حفظ و مراقبت از ساختمان ها و وسایل لیسه.
 • نظارت از تطبیق اصول و معیارها و جلوگیری از فساد اخلاقی، اداری در زمان قرارداد ها و

            خریداری و حفاظت از دارایی های منقول و غیر منقول لیسه.

 • تامین امکانات پولی و مادی و حفظ و مراقبت ساختمان و حل مسایل مربوط آب رسانی، برق

             رسانی و  حفظ محیط زیست.

 • تهیه وسایل ترانسپورتی در صورت امکان مالی.
 • آماده صنف‌های درسی، تهیه وسایل و مواد مورد نیاز، تجهیز کتابخانه ایجاد امکانات کامپیوتری.
 • دسترسی به اینترنت و سایر سهولت ها و نیازمندیهای درسی و تعلیمی.
 • فراهم آوری محیطی مناسب برای تدریس.
 • نظارت از جمع‌آوری پول ناشی از درآمدهای موسسه و تحویل آن به حساب بانکی مربوط.
 • نظارت از تامین شرایط بهداشتی و صحی در محیط لیسه ،نمایندگی از لیسه در برابر سایر نهادها.
 • ریاست از جلسه ی‌ شورای  مکتب ، شورای پیدا گوژی و هیئت رهبری لیسه.
 • تلاش پیگیر و اقدام موثر برای ایجاد روابط و مناسبات تعلیمی با نهادهای همتا در داخل و خارج

             کشور.

 فصل سوم: پلان کاری

ماده بیست و یکم: لیسه دارای برنامه پلان‌های کاری خاص میباشد که با نظر داشت مقررات وزارت معارف افغانستان

                      تهیه و تنظیم میگردد که مهمترین آن به قرار ذیل است:

 • برگزاری دورههای آموزشی بر اساس نصاب تعلیمی وزارت معارف.
 • تشکیل صنوف اول تا دوازدهم.
 • دایر نمودن مسابقات علمی و فرهنگی جهت ارتقای سطح علمی شاگردان و جوانان.
 • برنامه ریزی برای پرورش و ارتقای توانمندی جانبی جوانان.
 • دایر نمودن سمینارهای کوتاه مدت برای معلمان و شاگردان.
 • برگزاری مراسم ملی و دینی
 • مؤسس این لیسه مسئولیت تمویل ،تهیه امکانات، تامین حقوق و معاش کارکنان را به عهده دارد.

 فصل چهارم تقرر،وانفکاک استادان لیسه

ماده بیست و دوم:

            تقرر استادان و اعضای کادر تعلیمی لیسه رضوان طبق قانون و مقرر ه وزارت معارف صورت میگیرد.

ماده بیست و سوم: اعضای کادر تعلیمی لیسه دارای عین سویه های تعلیمی مندرج قانون و مقرر ه وزارت معارف

                         میباشد.

ماده بیست و چهارم: تقرر به حیث معلم در لیسه رضوان تابع معیارهای مندرج قانون و مقرر ه تعلیمات موسسات

                           خصوصی وزارت معارف میباشد.

ماده بیست و پنجم: انفکاک استاد لیسه  رضوان در موارد ذیل صورت می‌گیرد.

الف:‌دادن استعفا بر طبق قرار داد امضا شده بین متعاقد ین.

ب:‌ ختم موعد قرارداد

ج: ناتوانی در اجرای وظیفه

د: انحلال لیسه یا شعبه مربوط

هـ: عدم رعایت نظم، غیر حاضری پی هم ،دست زدن به فساد اخلاقی، فعالیتهای سیاسی و سایر فعالیتهای که باعث بر هم خوردن نظم کاری عادی لیسه گردد.

فصل پنجم امور متعلمین

ماده بیست و ششم: شخصی که شرایط آتی را تکمیل نماید در لیسه رضوان پذیرفته میشود:

الف: داشتن کارت سوانح از صنف اول تا دوازدهم تأیید از جانب وزارت معارف.

ب: داشتن تذکره تابعیت ،برای متعلمین خارجی داشتن پاسپورت و ویزا رسمی.

ماده بیست و هفتم: متعلمین در لیسه رضوان از امتیازات آتی برخوردار میباشند:

 • حق دسترسی برابر به تعلیمات مطابق این اساسنامه.
 • استفاده از درسها، سمینارها، کنفرانسها، کورس ها در صورت ثبت نام و موجودیت ظرفیت

             پذیرش.

 • استفاده از سهولت ها و امکانات لیسه مانند کتابخانه، اینترنت، آموزش کامپیوتر ،کلپ‌های

           فرهنگی و ورزشی.

 • تاسیس انجمنهای علمی، ادبی و فرهنگی مطابق با قانون.
 • به دست آوردن اسناد تعلیمی پس از تکمیل موفقانه دوره تعلیمی طبق این اساسنامه.
 • حق دسترسی به کارهای عملی، ستاژ، تجربه های علمی.
 • متعلمین طبق شرایط آتی از امتیازات اضافی نیز برخوردار میگردند.

الف: تخفیف از ۲۵٪ الی ۱۰۰٪ فیس تعلیمی برای متعلمینی که در امتحان چهار و نیم ماهه یا سالانه 

        نمرات اول ،دوم و سوم را حائز میگردند.

ب: تخفیف فیس تعلیمی برای آن عده متعلمینی که به مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند.

 • تفویض تحسین نامه، تقدیرنامه و جوایز نقدی یا غیر نقدی و یا مدال به متعلمین ممتاز طبق

             ارزیابی و پیشنهاد کمیته‌های مربوط.

ماده بیست و هشتم: وظایف و مکلفیت‌های شاگردان قرار ذیل است:

الف: رعایت قوانین، مقررات و معیارهای نظم و انضباط لیسه.

ب: داشتن احترام و حسن سلوک در برابر شاگردان و سایر منسوبین لیسه.

ج: خودداری از فعالیتهای سیاسی و هرگونه برخورد تبعیض آمیز در لیسه.

د: سهم گیری فعال و منظم در درسهای عملی و نظری.

هـ: داشتن آمادگی شامل درسی و بلند بردن سویه تعلیمی و مهارتهای کاری.

و: اشتراک در حفظ و پاکی بهداشت و دارایی های لیسه.

ز: ابراز نظر و ارایه پیشنهادات برای بهبود وضع درسی.

ج: سپردن کارت هویت به شعبه مربوط پس از فراغت.

ماده بیست و نهم: انفکاک متعلم از لیسه تحت شرایط آتی صورت میگیرد:

الف: ارایه اسناد جعلی در زمان شمول در لیسه.

ب: دست زدن به جعل، تزویر و فریب کاری در جریان تعلیم.

ج: تداوم رفتار اخلاق ناپسند زشت و نامشروع.

د: غیبت دوام‌داراز دروس.

هـ:درخواست سه پارچه نمودن.

و: در صورت ناکامی پی هم طبق لایحه امتحان عمومی.

ز:عدم رعایت تعهدات کتبی که به لیسه رضوان در روز ثبت نام در شروع هر سال تعلیمی میسپارد.

ماده سی ام : مدت تعلیم در لیسه رضوان از صنف اول الی بکلوریا میباشد.

ماده سی و یکم: اتباع داخلی و خارجی طبق قانون معارف در لیسه رضوان تحصیل کرده میتوانند.

فصل ششم امور مالی و حسابی

ماده سی و دوم: منابع عایدات لیسه عبارت‌اند از:

 • فیس که توسط شاگردان پرداخته میشود.
 • مساعدتهای پولی، مالی و تخنیکی بدون قید و شرط اشخاص حکمی و حقیقی با در نظر داشت

             قوانین  نافذ ه کشو.

 • درآمدهای ناشی از برگزاری کورس و عرضه خدمات آموزشی.
 • درآمدهای ناشی از منابع تولید لیسه.
 • عواید که از مدرک فروش کتابها و سایر آثار چاپی لیسه به دست می‌آید.

ماده سی و سوم: عواید پولی لیسه در یک حساب بانکی خاص تحویل گردیده و از آن مصارف عادی و انکشافی

                      لیسه تمویل میگردد.

ماده سی و چهارم:

الف: اندازه معاشات و امتیازات پولی منسوبین لیسه توسط  مؤ سس و شورای مرکزی تعیین میگردد.

ب:‌ اندازه معاش و یا حق تدریس استادان خارج از کادر علمی یا قراردادی به اساس موافقه هر دو جانب

      صورت میگیرد.

ماده سی و پنجم: لیسه مسئول انکشاف و تطبیق یک سیستم مالی و حسابی شفاف موثر و دقیق میباشد.

ماده سی و ششم: لیسه از امور مالی و حسابی خویش سالانه به وزارت معارف گزارش میدهد و طبق نتیجه ارزیابی

                      گزارش از جانب وزارت معارف اجراات خویش را تنظیم مینماید.

 فصل هفتم احکام متفرقه

ماده سی و هفتم:

 • لیسه رضوان مسئول تهیه زمین برای لیسه و اعمار ساختمان ها مطابق نیازمندیهای محیطی و صحی میباشد.
 • تمام ساختمان ها به صورت پخته و اساسی اعمار میشود.

ماده سی و هشتم: در صورت ضرورت فروش لیسه به تمام مکلفیت‌های آن مطابق قوانین نافذ ه و موافقه وزارت

                      معارف صورت گرفته میتواند.

ماده سی و نهم: هر گاه ضرورت به انحلال یا ادغام لیسه دیده میشود مؤسس و شورای مرکزی  لیسه دلایل آن را

                     به وزارت معارف ارایه میدارد و پس از منظوری آن توسط وزارت معارف سرنوشت لیسه و

                    شاگردان تعیین میگردد.

 ماده چهلم: تعطیل موقت و یا دایم لیسه در صورت وقوع حالت اضطراری و فوق العاده به پیشنهاد مؤسس ویا مدیر

                لیسه تأیید آن از جانب وزارت معارف با حفظ تعییین سرنوشت شاگردان صورت گرفته میتواند.

 • بروز حالت فوق‌العاده و غیر قابل کنترول.
 • از دست دادن منابع پولی و مالی موسسه که در این صورت موسسه نتواند مصارف عادی خویش

            را تهیه و تدارک نماید.

ماده چهل و یکم:  لیسه مطابق قانون میتواند دارای نشریه های علمی و معلوماتی باشد.

ماده چهل و دوم: لیسه منسوبان و متعلمین ممتاز و شایسته را طبق اصول خاص که از جانب شورای مرکزی

                     وضع میشود مورد مکافات قرار میدهد.

ماده چهل و سوم: هرگونه تعدیل یا تغییر در اساسنامه، لوایح و ساختار تشکیلاتی لیسه پس از تایید آن توسط

                      وزارت معارف قابل تطبیق میباشد.

ماده چهل و چهارم: هر گاه تعدیل و تغییر در قانون معارف و امور، اصول مربوط به موسسات خصوصی پدید آید

                         لیسه رضوان مکلف به عیار نمودن امور و فعالیتهای خویش مطابق به آن میباشد.

ماده چهل و پنجم: این اساسنامه در هفت فصل و چهل و پنج ماده تنظیم و تکمیل شده و پس از منظوری آن توسط

                        وزارت معارف و اعطای اجازه نامه فعالیت به لیسه خصوصی رضوان نافذ میباشد.

در پایان از خداوند منان دستیابی به اهداف را آرزومندیم.

درباره مدیریت سایت

او متولد1345شمسی است و در دیار سنائی غزنوی دیده به جهان گشوده است. در سال 1391مدرک کارشناسی ارشد( ماستری اش) را در رشته الیهیات در مشهد مقدس به اتمام رسانده و پایان نامه اش را در همین سال تحت عنوان"سعادت و رستگاری از منظر قرآنکریم" دفاع نموده و جزء پایان نامه های برتر سال معرفی شده است. و همزمان با آن در شهر مزار شریف مستقر شده و رحل اقامت افکنده است. او مدت چهار سال و اندی مدیریت لیسه عالی مهر2 در مزار شریف را بر عهده داشته و همزمان با آن در سال 1391 مکتب خصوصی رضوان را نیز تاسیس و راه اندازی نموده و جواز فعالیت آن را از وزارت معارف دریافت کرده و از آن روز تا کنون خود مدیریت این مکتب را بعهده داشته و در خدمت دین، مردم و جامعه اش قرار گرفته است. در کنار این مسئولیت مسئولیت های دیگر نیز بر عهده داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: 1. ریاست اتحادیه مکاتب خصوصی ولایت بلخ از سال 1396 تا کنون. 2. تدریس در دانشگاه های رهنورد و ابن سینا 3. برگزاری دوره های اخلاقی و عقیدتی برای دانشجویان شهر مزار شریف 4. انجام رسالت های تبلیغی در قالب سخنرانی و .. 5. اتجام کارهای فکری و فرهنگی و... به امید آنکه به خوبی بتواند به وظایف و تکالیف شرعی و دینی اش بیش از پیش عمل نموده و افتخار خدمتگزاری را داشته باشد. یا حق

مجدد چک کنید

لیسه رضوان در آینه زمان

بیش از ده سال است که از تاسیس این مرکز آموزشی می گذرد مرکزی که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *