اهداف

اهداف

با عنایت به اهداف کلی وزارت جلیله معارف جمهوری اسلامی افغانستان و اهداف دوره های ابتدائی، متوسطه و لیسه مکتب خصوصی رضوان اهداف ذیل را به صورت کلی دنبال می نماید: ۱- مال انسان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی …

بیشتر بدانید