برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

تقسیم اوقات تایم قبل از ظهر مکتب خصوصی رضوان
ایام هفته زنگها صنف های اول(حسینی و رضایی) صنف های دوم(علوی و یزدان پناه) صنف سوم( خانم  موسوی) صنف چهارم معلم صنف پنجم معلم
شنبه ۱ ریاضی دری ریاضی انگلیسی بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۲ دری دری دری دینی سجادی دری بهاره هاشمی
۳ رسم رسم قرآنکریم اجتماعی۴ سجادی دری بهاره هاشمی
۴ قرآنکریم ریاضی رسم پشتو۴ بهاره هاشمی قرآن سجادی
۵ پرورشی قرآنکریم دری ریاضی سجادی انگلیسی بهاره هاشمی
۶ حسن خط(املاء) بهاره هاشمی ریاضی سجادی
یکشنبه ۱ دری ریاضی ریاضی ریاضی سجادی پشتو بهاره هاشمی
۲ قرآنکریم دری دری کمپیوتر بهاره هاشمی دینی سجادی
۳ ریاضی قرآنکریم قرآنکریم دری بهاره هاشمی ورزش سجادی
۴ سپورت رسم سپورت دینی سجادی دری بهاره هاشمی
۵ رسم پرورشی املاء ساینس سجادی دری بهاره هاشمی
۶ پشتو۴ بهاره هاشمی ساینس سجادی
دوشنبه ۱ ریاضی ریاضی دری ریاضی سجادی دری بهاره هاشمی
۲ دری قرآنکریم قرآنکریم دری بهاره هاشمی دینی سجادی
۳ قرآنکریم سپورت ریاضی دری بهاره هاشمی قرآن سجادی
۴ دینیات دینیات رسم اجتماعی۴ سجادی حسن خط(املاء) بهاره هاشمی
۵ آداب دری دینیات دینی سجادی انگلیسی بهاره هاشمی
۶ قرآن سجادی انگلیسی بهاره هاشمی
سه شنبه ۱ ریاضی دری ریاضی انگلیسی بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۲ مهارت دری خط انگلیسی بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۳ خط خط دری ریاضی سجادی رسم و کارعملی بهاره هاشمی
۴ دری ریاضی مهارت زندگی ورزش سجادی دری بهاره هاشمی
۵ املاء سپورت پرورشی دری بهاره هاشمی اجتماعی سجادی
۶ پشتو۴ بهاره هاشمی دینی سجادی
چهارشنبه ۱ ریاضی ریاضی ریاضی ریاضی سجادی پشتو بهاره هاشمی
۲ دری دینیات دری ساینس سجادی حسن خط(املاء) بهاره هاشمی
۳ دری خط خط دری بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۴ خط دری دینیات پرورشی بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۵ دینیات املاء آداب پشتو۴ بهاره هاشمی ساینس سجادی
۶ قرآن سجادی کمپیوتر بهاره هاشمی
پنجشنبه ۱ دری ریاضی ریاضی ریاضی سجادی پشتو بهاره هاشمی
۲ ریاضی ریاضی ریاضی قرآن سجادی پشتو بهاره هاشمی
۳ ریاضی دری دری دری بهاره هاشمی ریاضی سجادی
۴ سپورت مهارت زندگی سپورت ریاضی سجادی پرورشی بهاره هاشمی
۵ دینیات دینیات دینیات حسن خط(املاء) بهاره هاشمی اجتماعی سجادی
۶ رسم و کارعملی۴ بهاره هاشمی دینی سجادی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا